Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42637
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,2) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 9 d.
įsakymu Nr. A-378


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimą savivaldybėje, kontroliuoti jų techninę būklę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – užtikrina teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą melioracijos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius melioracijos statinių eksploatavimo tvarką;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą (hidrotechnikas), ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį melioracijos srityje;
4.3. turėti melioracijos ir vietinių kelių tiesimo darbų vadovo bei šių darbų techninės priežiūros kvalifikacijos atestatą;
4.4. turėti vairuotojo pažymėjimą;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploataciją savivaldybėje;
5.2. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
5.3. nustatyta tvarka rengia metines, ilgalaikes melioracijos darbų programas, metinius melioracijos statinių naudojimo ir priežiūros planus;
5.4. organizuoja valstybinės finansinės paramos teikimą melioruotos žemės savininkams melioracijos sistemų bei statinių remontui pagal Žemės ūkio ministerijos parengtas taisykles;
5.5. planuoja ir organizuoja melioracijos statinių rekonstrukcijos, remonto darbus, kontroliuoja darbų vykdymą;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja melioracijos statinių remonto darbus;
5.7. vykdo melioracijos statinių techninę priežiūrą;
5.8. priima rangovų parengtą projektinę sąmatinę dokumentaciją;
5.9. dalyvauja rengiant vandentvarkos projektus paramai iš ES struktūrinių fondų gauti;
5.10. organizuoja užbaigtų melioracijos objektų perdavimą ir priėmimą naudojimui;
5.11. rengia medžiagą Viešųjų pirkimų komisijai melioracijos darbams, paslaugoms pirkti;
5.12. rengia, organizuoja ir koordinuoja melioracijos darbų investicinius projektus;
5.13. rengia statybos rangos sutarčių projektus;
5.14. bendradarbiauja su valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis sprendžiant melioracijos darbų klausimus;
5.15. atlieka rangovų įvykdytų melioracijos darbų priėmimą;
5.16. organizuoja bei atlieka garantinių melioracijos objektų apžiūrą;
5.17. koordinuoja melioracijos statinių naudotojų asociacijos steigimą bei jų veiklą savivaldybėje;
5.18. tikrina įmonių, kurios pageidauja gauti kvalifikacijos atestatus dirbti melioracijos srityje, duomenis;
5.19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus, susijusius su melioracija;
5.20. vykdo skyriaus specialisto melioracijai funkcijas, jam nesant darbe;
5.21. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą;
5.22. vykdo kitus skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2196829
El. paštas: Arūnas Bulota, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistas, arunas.bulota@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.