Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9.10)

Skelbimo nr.: 8417
Skelbimo data: 2019-05-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Pareigos: Žuvininkystės skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9.10)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu

Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 40P-26 redakcija)

ŽUVININKYSTĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žuvininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos pozicijų žuvininkystės srityje Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą ir pristatymą, teikti pasiūlymus dėl ES teisės (acquis communautaire) žuvininkystės srityje perkėlimo, jų įgyvendinimo bei vykdymo nacionalinėje teisėje, koordinuoti Lietuvos interesų atstovavimą ES ir tarptautinėse organizacijose.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – žuvininkystės politikos formavime ir žuvininkystės sektoriaus valstybiniame valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žuvininkystės srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, dokumentų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.5. būti susipažinusiam su žuvininkystės srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

4.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.8. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.9.sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. užtikrina efektyvų Lietuvos Respublikos žuvininkystės srities interesų atstovavimą ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų susitikimams rengimą, teikimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

5.2. teikia pasiūlymus dėl ES teisės (acquis communautaire) žuvininkystės srityje perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo bei vykdymo;

5.3. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijų darbo organuose svarstomais klausimais ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

5.4. formuoja poziciją dėl Lietuvos Respublikos ir (arba) ES narystės tarptautinėse žuvininkystės srities organizacijose;

5.5. koordinuoja Lietuvos interesų atstovavimą tarptautinėse organizacijose;

5.6. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms žuvininkystės klausimais ES institucijų darbo organų susitikimuose ir tarptautinių organizacijų susitikimuose;

5.7. pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

5.8. teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos žuvininkystės srities pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir kituose pasitarimuose;

5.9. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ES teisės aktų žuvininkystės srityje projektus, koordinuoja ES bendrosios žuvininkystės politikos deleguotų teisės aktų įgyvendinimą Lietuvoje;

5.11. teikia pasiūlymus dėl strategijų, programų, projektų žuvininkystės srityje rengimo ir įgyvendinimo, dalyvauja juos įgyvendinant;

5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir konsultuojasi su Europos Komisija ir kitomis ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis;

5.13. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

5.14. teikia pasiūlymus dėl ES programų bei tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektų įgyvendinimo, koordinuoja jų vykdymą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl žuvininkystės srities informacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje ir nuolat ją atnaujina aktualia informacija;

5.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų žuvininkystės srities klausimais veikloje;

5.17. pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis, organizuoja pasitarimus ES bendrosios žuvininkystės politikos klausimais;

5.18. pagal kompetenciją teikia pastabas bei siūlymus dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų parengtų dokumentų projektų;

5.19. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, siūlymus;

5.20. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

__________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Dalia Janulevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, dalia.januleviciene@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6834. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 239 1038
El. paštas: jurate.rusteikiene@zum.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-06-04
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.