Bendrųjų reikalų skyrius Viešųjų pirkimų specialistas. Bazinio darbo užmokesčio dydis: 8,5-9,5

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84528
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyrius Viešųjų pirkimų specialistas. Bazinio darbo užmokesčio dydis: 8,5-9,5
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Neringa
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta: Naglių g.8, Neringa;
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota;
Darbo laiko norma: 40 val.;
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti
pretendentui:
1. Darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje patvirtinantį
dokumentą (turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje);
2. Viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą (jei turi).

Kontaktai išsamesnei informacijai
gauti:Petras Jenčauskas
Pareigos: skyriaus vedėjas
Telefono numeris 8 670 81 027
El. pašto adresas petras,jencauskas@nerija.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2022-11-28 įsakymu Nr. V-118

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) viešųjų pirkimų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Lygis – A 2.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas reikalingas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau - Direkcija) viešųjų pirkimų organizavimo klausimams spręsti ir kitiems direkcijos nuostatuose numatytiems tikslams, įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.

IV. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais direkcijos veiklą, viešųjų pirkimų organizavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.2. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.4. turėti pirkimų specialisto pažymėjimą, arba jį įgyti per nustatytą terminą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Viešųjų pirkimų specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles, einamųjų metų viešųjų pirkimų planą, esant poreikiui, vykdo viešųjų pirkimų plano pakeitimo procedūras, jo įgyvendinimo kontrolę, pagal patvirtintą pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir paskelbia įstatymų nustatyta tvarka;
7.2. organizuoja ir vykdo Direkcijos viešųjų pirkimų procedūras, pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, prašymus, rengia tiekėjams atsakymus, nagrinėja kitus skundus ir prašymus viešųjų pirkimų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;
7.3. bendradarbiaudamas su Direkcijos struktūriniais padaliniais, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, derina Direkcijos padalinių parengtas pirkimų apklausos pažymas, nustatyta tvarka registruoja parengtus viešųjų pirkimų dokumentus, nustatyta tvarka viešina sudarytas sutartis ir kitą viešųjų pirkimų informaciją;
7.4. administruoja Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) ir Centrinėje perkančiosio organizacijos (toliau - CPO) paskyras, atsako už pateikiamų duomenų aktualumą ir teisingumą;
7.5. organizuoja pirkimų komisijos darbą, rengia dokumentus komisijai, pagal poreikį vykdo komisijos nario/pirmininko/pirmininko pavaduotojo/sekretoriaus funkcijas, atstovauja pirkimų komisijai santykiuose su tiekėjais;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja Direkcijos vidaus kontrolės įgyvendinimo procese;
7.7. užtikrina, kad viešųjų pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti pirkimus ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai pirkimo procedūrose dalyvautų ir su pirkimais susijusius sprendimus priimtų tik įvykdę Direkcijos direktoriaus patvirtintų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo kontrolės tvarkos aprašo nuostatų reikalavimus;
7.8. konsultuoja Direkcijos darbuotojus viešųjų pirkimų, klausimais, teikia metodinę pagalbą;
7.9. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos padaliniais, teikia pasiūlymus priskirtų funkcijų vykdymo ir kitais klausimais;
7.10. rengiia pirkimų procedūrų ataskaitas, mažos vertės pirkimų ataskaitas, ir kitą dokumentaciją, kaip tai nustatyta viešuosius pirkimus reguliuojančiuose teisės aktuose, užtikrina jų savalaikį pateikimą, tvarko priskirtas bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;
7.11. dalyvauja Direkcijos direktoriaus įsakymu sudarytose darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Direkcijos vadovybės, Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
8.1. pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų teisėtų pavedimų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą;
8.2. Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
8.3. padarytą žalą, atsiradusią dėl darbuotojo kaltės, už kurią atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
10. Priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Direkcijos direktoriaus įsakymu.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 469 51224
El. paštas: knnp@nerija.lt
Adresas: Naglių g. 8, Neringa
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.