Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus Konsultantas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84586
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga CPO LT
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus Konsultantas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Kviečiame jungtis į mūsų profesionalią ir draugišką komandą.
Esame auganti, besiplečianti centrinė perkančioji organizacija CPO LT (www.cpo.lt).
Valdome ir administruojame centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą, kuriame perkančiosios organizacijos turi galimybę įsigyti norimas prekes, paslaugas ar darbus. Atliekame viešuosius pirkimus kitų perkančiųjų organizacijų vardu.
Pareiginė konsultanto alga - nuo 1400 iki 2100 Eur neatskaičius mokesčių, tikslus darbo užmokesčio dydis priklausytų nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Galimos ir papildomos naudos - pvz., kintamoji darbo užmokesčio dalis ar apmokamos poilsio dienos už veiklos rezultatus.
Išsamesnė informacija dėl konkurso: Lina Gabartienė, žmogiškųjų išteklių vadybininkė, el. paštas l.gabartiene@cpo.lt, tel. nr. +370 658 86098.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos CPO LT
direktoriaus 2022 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 3V-358

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT
BIURO IR VEIKLOS APTARNAVIMO SRITIES PIRKIMŲ SKYRIAUS
KONSULTANTO PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – Įstaigos) Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus konsultantas (toliau – darbuotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurį į pareigas priima, nustato darbo sutarties sąlygas, skatina bei atleidžia iš užimamų pareigų Įstaigos direktorius.
2. Pagrindinis šio darbuotojo pareigybės tikslas – teikti konsultacijas žodžiu ir raštu perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų atstovams Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) kompetencijos klausimais bei atlikti priskirtų preliminariųjų sutarčių ir/ar dinaminių pirkimo sistemų administratoriaus funkcijas ar jų dalį.
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti darbo, susijusio su asmenų konsultavimu, patirties;
3.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei teismų praktiką viešųjų pirkimų srityje;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant dokumentus, išvadas ir pasiūlymus;
3.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavestas užduotis, mokėti dirbti komandoje;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
4. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, viešosios įstaigos CPO LT įstatais, šiais nuostatais bei kitais vidiniais teisės aktais.
5. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vadovui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Konsultuoti perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus dėl užsakymų Įstaigos valdomose elektroninėse sistemose suformavimo ir pateikimo, pagrindinės sutarties sąlygų taikymo standartinėse situacijose, kitų klausimų.
7. Konsultuoti tiekėjus dėl pasiūlymų Įstaigos valdomose elektroninėse sistemose pateikimo, kitų klausimų.
8. Konsultuoti įstaigų, suteikusių įgaliojimus atlikti viešųjų pirkimų procedūras, darbuotojus darbo Įstaigos pirkimų valdymo sistemoje klausimais.
9. Rinkti ir sisteminti perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų poreikius, tiekėjų pasiūlymus dėl produktų asortimento plėtros ir esamų produktų techninių aprašų tobulinimo.
10. Atlikti priskirtų preliminariųjų sutarčių ir/ar dinaminių pirkimo sistemų administratoriaus funkcijas ar jų dalį.
11. Dalyvauti rengiant metodinius dokumentus perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams dėl užsakymų Įstaigos valdomose elektroninėse sistemose suformavimo ir pateikimo, pagrindinės sutarties sąlygų taikymo.
12. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje.
13. Užtikrinti su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusių dokumentų tvarkymą ir saugojimą bylose.
14. Vykdyti kitus su Įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, Įstaigos direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Įstaigos veiklos tikslai.

III SKYRIUS
DARBUOTOJO TEISĖS

15. Teikti pasiūlymus Įstaigos direktoriui, Įstaigos direktoriaus pavaduotojui ir Skyriaus vadovui dėl darbo, susijusio su Įstaigos tikslais ir uždaviniais, tobulinimo.
16. Gauti iš Įstaigos darbuotojų reikiamus dokumentus, kitą informaciją ir priemones, reikalingas šiuose pareigybės nuostatuose nustatytoms pareigoms atlikti.
17. Naudotis teisėmis, nustatytomis Įstaigos darbo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

18. Darbuotojas įsipareigoja neatkleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Įstaigoje, išskyrus tuos atvejus, kai tokią informaciją atkleisti jį įpareigoja įstatymai.
19. Darbuotojas už pareigos tinkamai atlikti šiuose pareigybės nuostatuose numatytas funkcijas nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 205 3747
El. paštas: info@cpo.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ukmergės g. 219-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.