Direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84595
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: UAB "Skuodo vandenys"
Konkursą organizuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,172.00
Darbo vieta (miestas): Skuodas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“

DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai nustato uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovės) vadovo – direktoriaus (toliau – Direktoriaus) kompetenciją, pareigas, teises bei atsakomybę.
  2. Direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
  3. Direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas Skuodo rajono savivaldybės kaip Bendrovės akcininko teises įgyvendinantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

4. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

5. Su bendrovės direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo Administracijos direktorius ar kitas jo įgaliotas asmuo. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

  1. Nesant Direktoriaus jo pareigas atlieka įstatymų nustatyta tvarka skiriamas pavaduotojas, atsakingas už tai, kad minėtos pareigos būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM ASMENIUI

7. Asmuo, einantis Direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

7.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai, struktūriniam padaliniui patirtį;

7.3. žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą bei priežiūrą, atliekų tvarkymą, vandentvarkos infrastruktūros projektų rengimo, įgyvendinimo ir administravimo klausimus, kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą bei kitas sritis, susijusias su Direktoriaus funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, šiuos nuostatus;

7.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis;

7.6. turėti vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS

BENDROVĖS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA

8. Bendrovės direktorius atlieka šias funkcijas:

8.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, užtikrina sėkmingą ir pelningą jos darbą ir tinkamai naudoja Bendrovės lėšas bei turtą;

8.2. rengia Bendrovės veiklos strategiją, ją tvirtina, organizuoja jos įgyvendinimą, rengia jos įgyvendinimo ataskaitas, analizuoja ir vertina informaciją apie veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia Administracijos direktoriui;

8.3. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

8.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, tvirtina jų pareiginius nuostatus, atlieka kitas su Bendrovės darbuotojų darbo santykiais susijusias funkcijas;

8.5. teikia informaciją Administracijos direktoriui apie Bendrovės geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinių kainų skaičiavimus, teikiamus tvirtinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;

8.6. tvirtina darbo apmokėjimo tvarką, vidaus tvarkos taisykles, darbų saugos instrukcijas;

8.7. vykdo bendrovės steigėjo sprendimus, savivaldybės kontrolieriaus ar Bendrovės audito išvadas, pastabas, pasiūlymus;

8.8. teikia ataskaitas Administracijos direktoriui apie Bendrovės finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, inventorizacijos, kitus turto bei lėšų apskaitos duomenis, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pelno paskirstymą;

8.9. atstovauja Bendrovei teisme, kitose institucijose arba suteikia įgaliojimus kitiems Bendrovės darbuotojams;

8.10. kontroliuoja vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbų ir sveikatos saugos reikalavimų vykdymą;

8.11. organizuoja Bendrovės turto apsaugą;

8.12. saugo Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;

8.13. rengia ir tvirtina Bendrovės tarpinį pranešimą;

8.14. rengia ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą ir jį kartu su audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektu teikia Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui;

8.15. priima Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Direktoriaus kompetencijai priskirtus sprendimus;

8.16. analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;

8.17. analizuoja Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų projektus, kainų skaičiavimus, investicijas į vandentvarkos infrastruktūrą, apie juos teikia informaciją bei pasiūlymus akcininkams;

8.18. organizuoja ir koordinuoja Bendrovės geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektų įgyvendinimą;

8.19. organizuoja Administracijos direktoriaus sprendimų vykdymą, pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą;

8.20. kontroliuoja Bendrovės reikalus, analizuoja Bendrovės veiklą ir numato priemones jai pagerinti, užtikrina racionalų ir taupų Bendrovės lėšų ir turto naudojimą;

8.21. teikia siūlymus Administracijos direktoriui su Bendrovės veikla susijusiais klausimais;

8.22. vykdo kitas Bendrovės vadovui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose, kituose teisės aktuose bei Administracijos direktoriaus sprendimuose nustatytas funkcijas.

9. Bendrovės direktorius privalo:

9.1. Tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas.

9.2. Veikti sąžiningai, protingai bei lojaliai Bendrovės, jos akcininko atžvilgiu, siekti maksimalių Bendrovės ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų, stengtis, kad Bendrovė dirbtų rentabiliai.

9.3. Nepainioti Bendrovės turto su savo turtu, naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna ar kuri tampa prieinama einant Direktoriaus pareigas Bendrovėje, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.

9.4. Tinkamai įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS TEISĖS

10. Direktorius turi teisę:

10.1. veikti Bendrovės vardu ir vienašališkai sudaryti sandorius, kuriems pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar Bendrovės įstatus nereikalingas išankstinis Administracijos direktoriaus sutikimas;

10.2. leisti tvarkomuosius dokumentus bei reikalauti juos vykdyti;

10.3. teikti informaciją, jeigu joje nėra komercinių paslapčių, suinteresuotiems asmenims;

10.4. atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat įgalioti tą atlikti kitus Bendrovės darbuotojus;

10.5. spręsti kitus, su Bendrovės veikla susijusius klausimus, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, šiais nuostatais;

10.6. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis;

11. Direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITYMAS

12. Direktorius atsakingas už:

12.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

12.2. metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

12.3. informacijos ir dokumentų pateikimą Administracijos direktoriui ir Skuodo rajono savivaldybės tarybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

12.4. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

12.5. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;

12.6. pranešimą, turintį reikšmės Bendrovės veiklai, Administracijos direktoriui ir Skuodo rajono savivaldybės tarybai;

12.7. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir šiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

13. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

14. Direktorius privalo veikti Bendrovės ir jos akcininko naudai, vadovautis įstatymais bei kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

15. Bendrovės direktorius tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir jam bei Skuodo rajono savivaldybės tarybai atsiskaito už savo darbą.

16. Direktorius už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

17. Direktorius susipažįsta su Pareiginiais nuostatais ir tai patvirtina parašu.

18. Pareiginius nuostatus tvirtina, keičia Administracijos direktorius.

____________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Skuodas, Vaižganto g. 27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.