Teisininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 85467
Skelbimo data: 2023-01-19
Skelbimas galioja iki: 2023-02-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Teisininkas
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,302.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisininkas yra priskirtas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
3.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;
3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją;
4.2. rengia teismo procesinių dokumentų projektus;
4.3. teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, pagal kompetenciją rengia raštų ir kitų dokumentų projektus;
4.4. informacinėje sistemoje „LITEKO“ įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, nuasmenina teismo procesinius dokumentus ir įkelia juos į sistemą;
4.5. vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV. PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 262 4589
El. paštas: vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Adresas: Laisvės pr. 79A, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.