Teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 54624
Skelbimo data: 2023-01-12
Skelbimas galioja iki: 2023-01-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,116.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
8. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
11. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
12. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
14. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
15. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
17. Vykdo paskirtas funkcijas pagal iš anksto sudarytus teisėjų budėjimo grafikus..
18. Apmoko naujai priimtus Raštinės skyriaus posėdžių sekretorius, sekretorius, tarnautojus-sekretorius, teikia praktinę ir metodinę pagalbą..
19. Teikia interesantams informaciją apie nagrinėjamas bylas..
20. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) teismo pirmininko ir (ar) teismo kanclerio nustatyta tvarka organizuoja teismo posėdžius ir tvarko procesinius dokumentus ikiteisminio tyrimo medžiagose arba baudžiamosiose bei administracinių nusižengimų ir civilinės bylose, dirbant su keliais teisėjais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 1 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
23.4. organizuotumas - 1 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. teisės išmanymas - 1 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: +37052196829; +37067285830
El. paštas: arunas.bulota@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.