Ūkinio sektoriaus vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84588
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kybartų kultūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ūkinio sektoriaus vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kybartai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kybartų kultūros centro direktoriaus

2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-41

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRO

ŪKINIO SEKTORIAUS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BendrOJI DALIS

1. Pareigybės pavadinimas: Kybartų kultūros centro ūkinio sektoriaus vadovas.

2. Kybartų kultūros centro ūkinio sektoriaus vadovo pareigybė yra priskiriama vadovų grupei.

3. Pareigybės lygis: Kybartų kultūros centro ūkinio sektoriaus vadovo pareigybė priskiriama B lygio pareigybei.

4. Pareigybės paskirtis: Įstaigos ūkinio sektoriaus veiklai organizuoti, ūkiniams procesams organizuoti, Įstaigos statinių, įrenginių ir inžinerinių komunikacijų priežiūrai ir pagal kompetenciją Įstaigos statinių, patalpų, inžinerinių komunikacijų ir inventoriaus remonto darbams atlikti. Užtikrinti higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi. Kybartų kultūros centre reikiamos dokumentacijos vedimui.

5. Pavaldumas: ūkinio sektoriaus vadovas tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Ūkinio sektoriaus vadovu priimamas dirbti asmuo, turintis ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų, aukštąjį koleginį (arba aukštesnįjį) išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

7. Ūkinio sektoriaus vadovas turi išmanyti (mokėti):

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Kybartų kultūros centro direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos remonto darbų ir ūkinės veiklos organizavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos praktiškai taikyti;

7.2. vadovauti ūkinio sektoriaus darbuotojams organizuojant Įstaigoje ūkinius procesus, išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas;

7.3. prižiūrėti Įstaigos pastate ir jos teritorijoje esančių elektros, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų inžinerinių komunikacijų tvarkingumą, jų techninį stovį, prireikus organizuoti ir pagal kompetenciją pačiam dalyvauti gedimų šalinime;

7.4. Įstaigos statinių, patalpų, inžinierinių komunikacijų ir inventoriaus priežiūrą, gedimų nustatymą ir laiku atliktą remontą, nenusižengiant darbuotojų saugos ir sveikatos keliamiems reikalavimams;

7.5. pagal poreikius, atsižvelgus į finansines kultūros centro galimybes, teikti Įstaigos direktoriui siūlymus dėl elektros, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų inžinerinių komunikacijų modernizavimo bei remonto darbų atlikimo;

7.6. Kybartų kultūros centro pastato patalpų išplanavimą;

7.7. nelaimingų atsitikimų, avarijų tyrimo tvarką;

7.8. evakuacijos schemas;

7.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7.10. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai;

7.11. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Ūkinio sektoriaus vadovas privalo:

8.1. mokėti vesti įstaigos ūkio turto inventorizaciją;

8.2. organizuoti materialaus turto remontą;

8.3. organizuoti ir kontroliuoti ūkinio personalo darbą;

8.4. iškelti vėliavą valstybinių švenčių ir atmintinomis dienomis;

8.5. dalyvauti direktoriaus sudarytų komisijų darbe, vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

8.6. organizuoti įstaigos kolektyvų ir renginių techninį aptarnavimą;

8.7. organizuoti ir užtikrinti Kybartų kultūros centro balanse esančių statinių techniškai teisingą, tvarkingą energijos sistemų (elektros, šilumos) eksploataciją, jų savalaikį remontą, techninius patikrinimus ir bandymus;

8.8. užtikrinti aprūpinimą elektros energija, šiluma, vandeniu ir kitais energijos ištekliais;

8.9. parengti paraiškas ir atitinkamus paskaičiavimus energijos įrengimų, medžiagų, atsarginių dalių įsigijimui, sudaryti sąlygas ir įgyvendinti priemones taupiam energijos išteklių naudojimui;

8.10. saugoti eksploatuojamų įrenginių dokumentaciją (pasus, brėžinius, schemas ir t. t.);

8.11. vesti darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoti viso personalo lavinimąsi ir atestavimą;

8.12. kontroliuoti elektros energijos sunaudojimą;

8.13. tvarkyti techninę Kultūros centro dokumentaciją: elektros įrenginių rejestrus, komunikacijų projektinę dokumentaciją, techninio eksploatavimo instrukcijas.

8.14. vesti elektros ir šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą, ruošti atsiskaitymo dokumentus.

v SKYRIUS

Atsakomybė

9. Ūkinio sektoriaus vadovas atsako:

9.1. šiuose pareiginiuose nuostatuose išvardintų pareigų savalaikį ir kokybišką vykdymą;

9.2. bendrą ūkio būklę, naudojimo ir saugojimo kontrolę bei materialiai už įstaigai priklausantį turtą.

9.3. sąžiningai, etiškai ir laiku atliktas pareigas, įvykdytus pavedimus ir funkcijas;

9.4. jam perduoto materialaus turto, dokumentų ir informacijos saugumą;

9.5. teikiamos informacijos ir duomenų teisingumą;

9.6. ūkiniam sektoriui priskirtų bylų sudarymą ir sutvarkymą.

9.7. šias pareigas einančio darbuotojo atsakomybė ir paskatinimai nustatyti Lietuvos Respublikos civiliniame, Administracinių teisės pažeidimų ir Darbo kodeksuose, Kybartų kultūros centro vidaus tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose.

9.8. šias pareigas einantis darbuotojas įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam žinoma dirbant Kybartų kultūros centre.

9.9. už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.10. ūkinio sektoriaus vadovas atskaitingas Įstaigos direktoriui.

Susipažinau ir sutinku:

……………………………………………………………..…….…

(parašas)

……………………………………………………………..…….…

(vardas ir pavardė)

……………………………………………………………..…….…

(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 834230635
El. paštas:
Adresas: Vilkaviškio r. sav. Kybartų m. J. Basanavičiaus g. 40
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.