10 straipsnis. Priėmimas į valstybės tarnautojų pareigas

10 straipsnis. Priėmimas į valstybės tarnautojų pareigas
1. Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priima:1) Seimo kanceliarijoje – Seimo kancleris;2) Respublikos Prezidento kanceliarijoje – kancleris;3) Vyriausybės atstovą Europos žmogaus teisių teisme – Vyriausybė;4) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose – tų institucijų ir įstaigų vadovai;5) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – teismo kancleris, o teismo kanclerį – teismo pirmininkas;1 dalies 5 punkto redakcija nuo 2015-01-01:5) teismuose – atitinkamo teismo kancleris, o teismo kanclerį – teismo pirmininkas;6) kituose teismuose – teismo pirmininkas;6 punktas netenka galios nuo 2015-01-01.1 dalis papildoma 7 punktu nuo 2012-01-01:7) Lietuvos Respublikos muitinės sistemoje – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius.2. Į įstaigų vadovų pareigas priima:1) Seimui atskaitingose institucijose ir įstaigose – įstatymų įgaliotos institucijos ir asmenys;2) Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerį – Respublikos Prezidentas;3) Vyriausybės atstovą – Vyriausybė;4) Nacionalinės teismų administracijos direktorių – įstatymo įgaliota institucija ar asmuo;5) valstybės institucijose ir įstaigose – aukštesnių pagal pavaldumą valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, Ministro Pirmininko tarnyboje – Ministras Pirmininkas;6) savivaldybės administracijos direktorių (direktoriaus pavaduotoją) ir savivaldybės kontrolierių – savivaldybės taryba.3. Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priima:1) Seimo Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus – Seimo Pirmininkas ar jo įgaliotas Seimo kancleris šio įstatymo 12 straipsnyje ir Seimo statute nustatyta tvarka;2) kitus Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus – Seimo kancleris šio Įstatymo 12 straipsnyje ir Seimo statute nustatyta tvarka;3) Respublikos Prezidento institucijoje – Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo;4) Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus – Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo;5) ministerijoje – ministras;6) Vyriausybės įgaliotinį ir jo pavaduotoją – Vyriausybė;7) savivaldybės institucijoje – savivaldybės meras.4. Jeigu kiti įstatymai (išskyrus statutus, Diplomatinės tarnybos įstatymą, Korupcijos prevencijos įstatymą, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą ir Vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme ir Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme nustatytas įstaigos vadovų priėmimo į pareigas sąlygas) nustato kitokias priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas sąlygas, taikomos šio Įstatymo nuostatos.5. Su valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos.6. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Vyriausybė ar savivaldybės taryba, – Ministras Pirmininkas ar savivaldybės meras pateikia ar įgalioja kitą asmenį pateikti prašymą paskelbti konkursą į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai.7. Jeigu nėra asmenų, kurie pagal šio Įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį gali būti priimti į atitinkamas valstybės tarnautojo pareigas be konkurso, valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga per 7 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 6 dalyje nurodyto prašymo paskelbti konkursą gavimo dienos skelbia apie šį konkursą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (nustatytos formos skelbimu) ir valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos interneto tinklalapyje.8. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo organizuoja konkursą į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas, paskelbus apie konkursą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (nustatytos formos skelbimu) ir valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos interneto tinklalapyje. Paskelbus apie konkursą valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos tinklalapyje, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo apie šį konkursą papildomai skelbia savo įstaigos interneto tinklalapyje.9. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato šis Įstatymas, statutai, Diplomatinės tarnybos įstatymas ir Vyriausybės patvirtintas konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-1284, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 127-5750 (2002-12-31)Nr. IX-1328, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-705 (2003-02-19)Nr. IX-1815, 2003-11-11, Žin., 2003, Nr. 112-4993 (2003-11-28)Nr. IX-1926, 2003-12-18, Žin., 2004, Nr. 4-32 (2004-01-07), atitaisymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 8Nr. X-464, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-97 (2006-01-12)Nr. X-1689, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3189 (2008-07-17)Nr. XI-588, 2009-12-21, Žin., 2009, Nr. 154-6958 (2009-12-28)Nr. XI-1755, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 150-7054 (2011-12-08)Nr. XI-53, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5688 (2008-12-13)Nr. XI-320, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 85-3577 (2009-07-18)Nr. XI-849, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3346 (2010-06-10)Nr. XI-864, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3542 (2010-06-19)Nr. XI-1904, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 163-7780 (2011-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.