14 straipsnis. Pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas

14 straipsnis. Pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas
1. Pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas be konkurso.2. Pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas po konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo, iki šio Įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, taip pat į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui, išskyrus, kai kiti įstatymai, tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nustato galimybę karjeros valstybės tarnautoją, į kurio pareigas priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas, ilgesniam laikui perkelti į kitą darbą.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-1694, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 73-3358 (2003-07-23)Nr. IX-1856, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5258 (2003-12-12)Nr. X-464, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-97 (2006-01-12)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.