2.133 straipsnis. Per atstova sudaryto sandorio pasekmes

2.133 straipsnis. Per atstova sudaryto sandorio pasekmes
1. Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo fakta ir neviršijant suteiktu teisiu, tiesiogiai sukuria, pakeicia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas.2. Atstovo teises taip pat gali buti suprantamos iš aplinkybiu, kuriomis atstovas veikia (pardavejas mažmenineje prekyboje, kasininkas ir pan.). Jeigu asmuo savo elgesiu dave rimta pagrinda tretiesiems asmenims manyti, kad jis paskyre kita asmeni savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam.3. Jeigu atstovas, sudarydamas sandori, nepraneša, kad jis veikia atstovaujamojo vardu ir del jo interesu, tai iš sandorio teises ir pareigos atsiranda atstovaujamajam tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis iš sandorio sudarymo aplinkybiu turejo suprasti, kad sandori sudaro su atstovu, arba kai tai šaliai asmuo, su kuriuo sudaromas sandoris, neturejo jokios reikšmes.4. Jeigu per atstova sudaryto sandorio galiojimas gincijamas del klaidos, apgaules, smurto ar grasinimo, tai šiu faktu egzistavimas ar neegzistavimas nustatomas atsižvelgiant i atstovo valia.5. Jeigu atstovas sandori sudare pagal atstovaujamojo nurodymus, tai atstovaujamasis negali gincyti tokio sandorio motyvuodamas tuo, kad sudarydamas sandori atstovas ignoravo tam tikras aplinkybes, jeigu atstovaujamasis apie tas aplinkybes žinojo arba jas ignoravo del savo paties neatsargumo.6. Jeigu sandori kito asmens vardu sudaro tokios teises neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis toki sandori patvirtina. Kita sandorio šalis tokiu atveju gali raštu prašyti per jos nustatyta termina, kuris negali buti mažesnis kaip keturiolika dienu, patvirtinti arba nepatvirtinti sandori. Jeigu per nustatyta termina neatsakoma, laikoma, kad sandori patvirtinti atsisakyta. Sandorio patvirtinimas turi atgalinio veikimo galia, t. y. laikoma, kad jis galioja nuo sudarymo.7. Kita sandorio šalis, sudariusi sutarti su tokios teises neturinciu asmeniu, gali sandorio atsisakyti, kol atstovaujamasis sandorio nepatvirtino, išskyrus atvejus, kai sandorio sudarymo metu žinojo ar turejo žinoti, kad sudaro sandori su neigaliotu asmeniu.8. Pagal sandori, sudaryta neturint igaliojimo, kitai sandorio šaliai atsako ji sudares asmuo, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turejo žinoti, kad pastarasis neturi teises sudaryti sandori.9. Jeigu atstovas veike viršydamas savo teises, taciau tokiu budu, jog treciasis asmuo turejo rimta pagrinda manyti, kad sudaro sandori su tokia teise turinciu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turejo žinoti, kad atstovas viršija savo teises.