2.145 straipsnis. Perigaliojimas

2.145 straipsnis. Perigaliojimas
1. Igaliotinis turi pats atlikti tuos veiksmus, kuriuos atlikti jis igaliotas. Jis gali perigalioti juos atlikti kita asmeni tik tuo atveju, kai jam tokia teise suteikia gautasis igaliojimas arba kai jis del susidariusiu aplinkybiu priverstas tai padaryti, kad apsaugotu igaliotojo interesus. Perigaliotas asmuo turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir atstovas tiek atstovaujamajam, tiek ir tretiesiems asmenims.2. Igaliojimo, duodamo perigaliojant, forma turi atitikti duoto igaliojimo forma.3. Perigaliojant duodamo igaliojimo terminas negali buti ilgesnis už igaliojimo, kuriuo remiantis jis duodamas, termina.4. Asmuo, kuris perduoda igaliojimus kitam asmeniui, turi apie tai pranešti igaliotojui ir pateikti jam reikiamus duomenis apie asmeni, kuriam perduodami igaliojimai. Jeigu igaliotinis šios pareigos neivykdo, jis atsako už to asmens, kuriam igaliojimus perdave, veiksmus kaip už savo veiksmus. Atstovas neatsako už igaliotinio veiksmus, jeigu igaliotinis buvo paskirtas atstovaujamojo nurodymu, išskyrus atvejus, kai atstovas žinojo, kad igaliotiniu skiriamas asmuo yra nepatikimas ar nesažiningas, taciau apie tai nepraneše atstovaujamajam.