2.152 straipsnis. Prekybos agento samprata

2.152 straipsnis. Prekybos agento samprata
1. Prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindine ukine veikla – nuolat už atlyginima tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo saskaita. Prekybos agentais nelaikomi juridinio asmens organai ir asmenys, turintys juridinio asmens organo teises ir pareigas, taip pat partneriai, veikiantys pagal jungtines veiklos sutarti.2. Atstovaujamasis ir atstovas gali tarpusavio sutartyje nustatyti tik tokias konkurencija ribojancias salygas, kuriu nedraudžia konkurencijos teises normos.3. Sutartyje gali buti numatyta išlyga, suteikianti prekybos agentui išimtine teise atstovaujamojo vardu sudaryti sutartis tam tikroje teritorijoje ar su tam tikra vartotoju grupe, jeigu tokia išlyga nepažeidžia šio straipsnio 2 dalies nuostatu.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-2172, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2495 (2004-04-30)