2.165 straipsnis. Neapibrežtam terminui sudarytos sutarties nutraukimas

2.165 straipsnis. Neapibrežtam terminui sudarytos sutarties nutraukimas
1. Neapibrežtam terminui sudaryta sutartis gali buti bet kurios šalies iniciatyva nutraukta, jeigu apie sutarties nutraukima iš anksto pranešta kitai šaliai per šiuos terminus:1) prieš viena menesi – jeigu sutartis tesesi ne ilgiau kaip vienerius metus;2) prieš du menesius – jeigu sutartis tesesi ne ilgiau kaip dvejus metus;3) prieš tris menesius – jeigu sutartis tesesi ne ilgiau kaip trejus metus;4) prieš keturis menesius – jeigu sutartis tesesi ilgiau kaip trejus metus.2. Šalys savo susitarimu negali nustatyti trumpesniu pranešimo terminu, bet gali nustatyti ilgesnius pranešimo terminus, taciau visais atvejais abiem šalims taikomi vienodi pranešimo terminai.Pranešta turi buti iki kalendorinio menesio pabaigos.3. Šalis, nutraukusi sutarti be kitos šalies sutikimo ir pažeidusi išankstinio pranešimo terminus, privalo kitai šaliai atlyginti savo veiksmais padarytus nuostolius, išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukta del svarbiu priežasciu, apie kurias nedelsiant buvo pranešta kitai šaliai.4. Jeigu šalys nesusitare kitaip, paskutine ispejimo termino diena ir sutarties nutraukimo diena turi sutapti su kalendorinio menesio pabaiga.5. Jei komercinio atstovavimo sutarties terminas yra pasibaiges ir terminuota sutartis tapo neterminuota, jos nutraukimui taikomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti ispejimo terminai, i kuriuos iskaiciuojamas terminuotos sutarties galiojimo terminas.