2.180 straipsnis. Prokuros apribojimai

2.180 straipsnis. Prokuros apribojimai
1. Prokura gali buti ribota. Prokuros apribojimas gali buti juridinio asmens filialas, atitinkamos juridinio asmens veiklos sritys ir rušys, tam tikros aplinkybes, laikas ar teritorija.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiprokuros apribojimai neturi itakos tretiesiems asmenims.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)