2.64 straipsnis. Juridiniu asmenu registravimas

2.64 straipsnis. Juridiniu asmenu registravimas
1. Juridinis asmuo registruojamas juridiniu asmenu registre, kai pateikiami šio straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai, jei šio kodekso normos ar šio kodekso numatytais atvejais kiti istatymai nenustato kitaip.2. Juridiniam asmeniui iregistruoti juridiniu asmenu registre turi buti pateikti šie dokumentai:1) nustatytos formos prašymas iregistruoti juridini asmeni;2) juridinio asmens steigimo dokumentai;3) licencija, jei pagal istatymus licencija turi buti išduota iki juridinio asmens isteigimo;4) dokumentai, patvirtinantys registrui pateikiamu duomenu tikruma ir steigimo dokumentu atitikima istatymu reikalavimams, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad juridini asmeni registruoti galima, nes istatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievoles yra ivykdytos ir atsirado istatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybes. Šiuos dokumentus surašo ar tvirtina notaras, išskyrus juridiniu asmenu registro nuostatu numatytais atvejais;5) (neteko galios nuo 2010 m. sausio 1 d.);6) kiti istatymu nustatyti dokumentai.3. Juridinis asmuo turi buti iregistruojamas per tris darbo dienas nuo visu šio straipsnio 2 dalyje išvardytu dokumentu pateikimo ir atlyginimo už registravima sumokejimo.4. Juridiniu asmenu registravimo tvarka nustato juridiniu asmenu registro nuostatai. Juos tvirtina Vyriausybe.5. Už juridiniu asmenu, ju filialu ir atstovybiu registravima, ju duomenu, informacijos ir steigimo dokumentu pakeitimo iregistravima mokamas atlyginimas. Atlyginimo dydi nustato Vyriausybe.6. Juridinis asmuo gali buti išregistruotas iš juridiniu asmenu registro tik tuo atveju, kai juridinis asmuo pasibaigia.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.