2.66 straipsnis. Juridiniu asmenu registro duomenys

2.66 straipsnis. Juridiniu asmenu registro duomenys
1. Juridiniu asmenu registre turi buti nurodyti:1) juridinio asmens pavadinimas;2) juridinio asmens teisine forma;3) juridinio asmens kodas;4) juridinio asmens buveine (adresas);5) juridinio asmens organai;6) juridinio asmens valdymo organu nariai (vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta);7) juridinio asmens valdymo organu nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, ju teisiu ribos;8) juridinio asmens filialai ir atstovybes (pavadinimai, kodai, buveines, filialu ir atstovybiu valdymo organu nariai);9) juridinio asmens veiklos apribojimai;10) juridinio asmens teisinis statusas;11) juridinio asmens pasibaigimas;12) juridinio asmens registro duomenu ir dokumentu keitimo datos;13) juridinio asmens finansiniai metai;14) kiti istatymu numatyti duomenys.2. Registruojant juridinius asmenis, kuriu dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, papildomai turi buti nurodomi juridinio asmens dalyvio fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine.3. Kai pasikeicia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeiciami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašyma iregistruoti pakeitimus juridiniu asmenu registre per trisdešimt dienu nuo pakeitimu padarymo dienos. Kartu su prašymu iregistruoti pakeitima turi buti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keiciamas.4. Juridiniu asmenu registrui pateikiamas imones metiniu finansiniu ataskaitu rinkinys (konsoliduotuju finansiniu ataskaitu rinkinys) ir metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) kiekvienais metais per trisdešimt dienu nuo ju patvirtinimo momento, jei istatymai nenumato kitaip.5. Šio straipsnio 1 dalies 1–7 ir 11 punktuose išvardytu duomenu, taip pat steigimo dokumentu pakeitimai isigalioja tik nuo ju iregistravimo juridiniu asmenu registre, išskyrus istatymu numatytas išimtis.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.