2.70 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas juridiniu asmenu registro tvarkytojo iniciatyva

2.70 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas juridiniu asmenu registro tvarkytojo iniciatyva
1. Jeigu registre iregistruotas juridinis asmuo per penkerius metus neatnaujino savo duomenu juridiniu asmenu registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo, arba imone nepateike finansines atskaitomybes dokumentu, kaip numatyta šio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje, ilgiau nei dvidešimt keturis menesius ir juridinio asmens registro tvarkytojui nepraneše apie nepateikimo priežastis, arba valdymo organai negali priimti nutarimu, kadangi nera kvorumo del valdymo organo nariu atsistatydinimo ir tai trunka ilgiau nei šešis menesius, arba jeigu juridinio asmens valdymo organu nariu ilgiau nei šešis menesius negalima surasti juridinio asmens buveineje ir ju adresais, nurodytais juridiniu asmenu registre, tai registro tvarkytojas turi teise inicijuoti juridinio asmens likvidavima.2. Juridiniu asmenu registro tvarkytojas turi išsiusti pranešima apie numatoma juridinio asmens likvidavima i juridinio asmens buveine ir juridiniu asmenu registre nurodytais valdymo organo nariu adresais bei ši pranešima paskelbti juridiniu asmenu registro nuostatuose nustatytame šaltinyje.3. Jeigu per tris menesius nuo pranešimo apie numatoma juridinio asmens likvidavima paskelbimo juridiniu asmenu registro tvarkytojas negauna prieštaravimo del juridinio asmens likvidavimo, jis kreipiasi i teisma del juridinio asmens likvidavimo.4. Registro tvarkytojo prašymai del juridinio asmens likvidavimo nagrinejami Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.