2.71 straipsnis. Juridiniu asmenu registro viešumas

2.71 straipsnis. Juridiniu asmenu registro viešumas
1. Juridiniu asmenu registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša.2. Kiekvienam juridiniam asmeniui suformuojama atskira byla. Joje kaupiami ir saugomi registrui pateikti dokumentai, ju kopijos, duomenys bei kita informacija, susijusi su tuo juridiniu asmeniu.3. Registro teikiami rašytines formos registro duomenu ir informacijos išrašai turi tureti žyma „išrašas tikras“, o dokumentu kopijos – žyma „kopija tikra“, išskyrus atvejus, kai tokios žymos asmuo, kuris kreipiasi, nereikalauja. Registro teikiami elektronines formos registro duomenu ir informacijos išrašai ir dokumentu kopijos netvirtinamos žymomis „išrašas tikras“ („kopija tikra“), išskyrus atvejus, kai tokios žymos asmuo, kuris kreipiasi, reikalauja. Juridiniu asmenu registro tvarkytojo išduodami registro duomenu ir informacijos išrašai, dokumentu kopijos turi prima facie galia.4. Kiekvienas asmuo juridiniu asmenu registro nuostatu nustatyta tvarka turi teise nedelsiant nemokamai gauti informacija žodžiu apie juridinio asmens teisini statusa ir veiklos apribojimus.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.