3.194 straipsnis. Išlaikymo priteisimas

3.194 straipsnis. Išlaikymo priteisimas
1. Jeigu nepilnamecio vaiko tevai (ar vienas ju) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamecius vaikus, teismas išlaikyma priteisia pagal vieno iš tevu ar vaiko globejo (rupintojo) arba valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos ieškini.2. Išlaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tevai, nutraukdami santuoka ar pradedami gyventi skyrium, nesusitare del savo nepilnameciu vaiku išlaikymo šios knygos nustatyta tvarka.*3. Išlaikyma teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystes, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas del invalidumo, kuris jam nepilnameciui nustatytas, arba kai vaikui butina parama, jis mokosi viduriniu, aukštuju ar profesiniu mokyklu dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metu.4. Priteisto išlaikymo išieškojimas nutraukiamas, jeigu:1) nepilnametis emancipuojamas;2) vaikas sulauke pilnametystes;3) vaikas ivaikinamas;4) vaikas miršta.5. Kai asmuo, iš kurio buvo priteistas išlaikymas, mire, išlaikymo pareiga pereina jo ipediniams, kiek leidžia paveldimas turtas, nesvarbu, koks palikimo priemimo budas pagal šio kodekso penktosios knygos normas.*Pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkricio 11 d. redakcija; Žin., 2004, Nr. 171-6319) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti tevu (ar vieno iš ju) išlaikyma paramos reikalingam, vidurini išsilavinima jau igijusiam, aukštosios ar profesines mokyklos dieniniame skyriuje besimokanciam ir ne vyresniam negu 24 metu pilnameciam asmeniui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisines valstybes principui.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-2571, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6319 (2004-11-26)Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 65-2529 (2007-06-12)