3.260 straipsnis. Vaiko globa (rupyba) šeimynoje

3.260 straipsnis. Vaiko globa (rupyba) šeimynoje
1. Vaiko globa (rupyba) šeimynoje – globos forma, kai juridinis asmuo (šeimyna) globoja šešis ir daugiau vaiku (bendras vaiku skaicius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaiku) šeimos aplinkoje.2. Bendras vaiku skaicius gali buti didesnis, nei nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, kai neišskiriami broliai ir seserys, arba mažesnis, jeigu yra globojamas neigalus vaikas.3. Vaiko globa (rupyba) šeimynoje nustato istatymai, Vyriausybes patvirtinti šeimynu nuostatai, kiti teises aktai.4. Vaiko globejo (rupintojo), isteigusio šeimyna, darbo užmokestis ir kitos darbo apmokejimo salygos nustatomos vadovaujantis istatymais, Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais.