3.264 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) skyrimas

3.264 straipsnis. Vaiko globejo (rupintojo) skyrimas
1. Jeigu nustatoma vaiko laikinoji globa (rupyba), vaiko globejas (rupintojas) skiriamas rajono (miesto) savivaldybes valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal to rajono (miesto) valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos teikima. Rekomendacijas del globejo skyrimo valstybinei vaiko teisiu apsaugos institucijai gali pateikti valstybines ir nevalstybines organizacijos, susijusios su vaiko teisiu apsauga.2. Rajono (miesto) savivaldybes valdybos (mero) sprendime (potvarkyje) del vaiko globejo skyrimo nurodoma: institucijos, priemusios sprendima, pavadinimas, sprendimo priemimo data, vaiko globos rušis, vaiko globejas, globojamas vaikas, vaiko globos vieta, institucija, atsakinga už globojamam vaikui nuosavybes teise priklausancio turto apsauga, kitos svarbios aplinkybes, turincios reikšmes vaiko globai ir jos nustatymui.3. Jeigu nustatoma vaiko nuolatine globa (rupyba), vaiko globejas (rupintojas) skiriamas teismo nutartimi pagal rajono (miesto) valstybines vaiko teisiu apsaugos institucijos pareiškima.4. Kai steigiama vaiko globa (rupyba), atsižvelgiama i mirusiu vaiko tevu (iteviu) testamente pareikšta valia del vaiko globejo (rupintojo) skyrimo, jei tai neprieštarauja šio kodekso 3.269 straipsniui.