3.4 straipsnis. Istatymo ar teises analogija

3.4 straipsnis. Istatymo ar teises analogija
1. Jeigu šeimos santykiai nereglamentuoti šios knygos ar kitu Civilinio kodekso knygu normu, jiems taikomos kitu civiliniu istatymu, reglamentuojanciu panašius teisinius santykius, normos. Draudžiama pagal analogija taikyti specialias teises normas, numatancias išimtis iš bendruju taisykliu.2. Kai nera galimybes taikyti istatymo analogijos, taip pat tais atvejais, kai klausimo sprendimas paliktas teismo nuožiurai, šeimos santykiu subjektu teises ir pareigos nustatomos remiantis teisingumo, sažiningumo, protingumo ir kitais bendraisiais teises principais.3. Jei nera imperatyviu teises normu, taip pat šio kodekso ar kitu istatymu numatytais atvejais, šeimos santykiu subjektai savo teises ir pareigas gali nustatyti tarpusavio susitarimu, vadovaudamiesi šio straipsnio 2 dalyje ir šio kodekso 3.3 straipsnyje itvirtintais principais.