Šeštadienis, gegužės 15 d.

4 straipsnis. Įstatymo taikymas

4 straipsnis. Įstatymo taikymas
1. Šis Įstatymas be išlygų taikomas valstybės tarnautojams, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus.2. Statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo 31 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 4 dalis, 15 straipsnis, 16 straipsnio 4 ir 6 dalys, 161 straipsnis, 17 straipsnis, 181 straipsnis, 19 straipsnis, 28 straipsnis, 29 straipsnio 2, 5 ir 6 dalys, 31 straipsnis, 311 straipsnis, 32 straipsnis, 33 straipsnis, 381 straipsnis, 39 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 5 dalies 9 punktas, 44 straipsnio 1 dalies 19 ir 20 punktai ir šio Įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų. Kitos šio Įstatymo nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja jų statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas.3. Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybės institucijų ir įstaigų vadovams, kitiems Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybės pareigūnams, Vyriausybės įstaigų vadovams ir Vyriausybės priimamiems kitiems šių įstaigų pareigūnams taikoma šio Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurių kasmetines atostogas reglamentuoja specialūs įstatymai, taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui, jo pavaduotojams, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams bei policijos generaliniam komisarui taikomos šio Įstatymo VI skyriaus nuostatos. Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui šis Įstatymas taikomas be išlygų, o Seimo kancleriui – su Seimo statute numatytomis taisyklėmis.4. Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkams ir nariams, taikoma tik šio Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurie tik periodiškai dalyvauja šioje dalyje nurodytų komisijų, tarybų, fondų valdybų posėdžiuose, taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis5. Šis Įstatymas netaikomas:1) valstybės politikams;2) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir kitų teismų teisėjams, prokurorams;3) Lietuvos banko valdybos pirmininkui, jo pavaduotojams, valdybos nariams ir kitiems Lietuvos banko tarnautojams;4) profesinės karo tarnybos kariams;5) valstybės ir savivaldybių įmonių darbuotojams;6) viešųjų įstaigų darbuotojams;7) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-1044, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3103 (2002-07-19)Nr. IX-1694, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 73-3358 (2003-07-23)Nr. IX-1926, 2003-12-18, Žin., 2004, Nr. 4-32 (2004-01-07)Nr. IX-2351, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 116-4323 (2004-07-27)Nr. X-464, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-97 (2006-01-12)Nr. X-1175, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 69-2723 (2007-06-23)Nr. X-1742, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 120-4549 (2008-10-18)Nr. XI-53, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5688 (2008-12-13)Nr. XI-864, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3542 (2010-06-19)Nr. XI-936, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 81-4230 (2010-07-10)Nr. XI-1369, 2011-04-28, Žin., 2011, Nr. 57-2705 (2011-05-12)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.