594 straipsnis. Tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas

594 straipsnis. Tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas
1. Atliekant šio kodekso 593 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus tyrimo veiksmus, rašomi tyrimo veiksmų protokolai, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį. Be to, tyrimo veiksmų metu gali būti fotografuojama, filmuojama, daromas garso ir vaizdo įrašas, daromi pėdsakų atspaudai ir išliejos, sudaromi planai ir schemos ir naudojami kitokie fiksavimo būdai. 2. Tyrimo veiksmo protokolą rašo tyrimo veiksmą atliekantis arba jam padedantis asmuo tyrimo veiksmo metu arba tuojau pat jį pabaigus. Protokole turi būti nurodyta tyrimo veiksmo atlikimo vieta ir laikas (data ir valanda), tyrimo veiksmą atliekantis asmuo, jam padedantis asmuo ir visi asmenys, kurie dalyvauja ar kurių akivaizdoje tai atliekama, apklaustų asmenų parodymai arba kitų tyrimo veiksmų aprašymas ir rezultatai, asmenų, kurie dalyvavo atliekant tyrimo veiksmą ar kurių akivaizdoje jis atliktas, pareiškimai. Kai atliekant tyrimo veiksmą buvo panaudotos techninės priemonės, protokole turi būti nurodytos jų naudojimo sąlygos ir tvarka. 3. Tyrimo veiksmo protokolą pasirašo tyrimo veiksmą atlikęs asmuo, protokolą surašęs asmuo ir visi kiti atliekant tyrimo veiksmą dalyvavę asmenys. Apie tai, kad dalyvavęs atliekant tyrimo veiksmą asmuo atsisako pasirašyti tyrimo veiksmo protokolą arba dėl fizinių trūkumų ar kitokių priežasčių negali jo pasirašyti, pažymima protokole ir tyrimo veiksmą atlikęs asmuo tai patvirtina parašu. 4. Tyrimo veiksmo protokole daromi pakeitimai, taisymai ir papildymai turi būti aptariami ir patvirtinami surašant protokolą dalyvavusių asmenų parašais. 5. Nuotraukos, negatyvai, skaitmeninės informacijos laikmenos, garso ir vaizdo įrašai ir kiti techninių priemonių panaudojimo atliekant tyrimo veiksmus rezultatai yra tyrimo veiksmo protokolo priedai, o šio straipsnio 6 dalyje numatytu atveju – administracinio nusižengimo protokolo priedai. 6. Kai administracinio nusižengimo protokolas surašomas tyrimo veiksmų atlikimo metu ar tuoj pat po jų, gali būti nerašomas atskiras tyrimo veiksmų protokolas, o apie tyrimo veiksmų atlikimą įrašoma administracinio nusižengimo protokole, tačiau šis įrašas turi atitikti šio straipsnio reikalavimus.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.