9 straipsnis. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas reikalavimai

9 straipsnis. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas reikalavimai
1. Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:1) turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;2) mokėti lietuvių kalbą;3) būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;4) turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą.2. Reikalavimas būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams.3. Į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo:1) jeigu iš Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš asmens, siekiančio valstybės tarnautojo statuso, užpildytos deklaracijos ar kitų duomenų valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo padaro išvadą, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;2) kurio teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs teismas;3) kurio sutuoktinis, partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie pagal pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais;4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;5) (neteko galios nuo 2011-07-01);6) kitų įstatymų nustatytais atvejais.4. Asmuo, siekiantis valstybės tarnautojo statuso, turi užpildyti Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos deklaraciją, kurioje būtų pateikti duomenys dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Valstybės tarnautojas, nuslėpęs ar pateikęs tikrovės neatitinkančius duomenis dėl jo atitikties minėtiems reikalavimams, iš valstybės tarnautojo pareigų atleidžiamas.5. Be to, į valstybės tarnautojo pareigas priimami asmenys turi atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.6. Jei valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme yra nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kandidatūra teisės aktų nustatyta tvarka patikrinama iki asmens, pripažinto laimėjusiu konkursą, priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas arba iki asmens priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas, į kurias šio Įstatymo nustatyta tvarka priimama be konkurso. Į valstybės tarnautojo pareigas asmuo yra priimamas gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-1426, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1671 (2003-04-24)Nr. IX-1694, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 73-3358 (2003-07-23)Nr. X-464, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-97 (2006-01-12)Nr. X-1175, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 69-2723 (2007-06-23)Nr. XI-1369, 2011-04-28, Žin., 2011, Nr. 57-2705 (2011-05-12)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.