Penktadienis, rugpjūčio 07 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Vilkaviškio rajono savivaldybė yra pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, pasienyje su Lenkija ir Kaliningrado sritimi. Centras – Vilkaviškis.
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Į. kodas 188774441
Telefonas +370 342 60062, Faksas +37 342 60066
Vilkaviškio rajono savivaldybė

Statistika

35 325 
Gyventojų skaičius
27,9  žm./km²
Gyventojų tankumas
1263  km²
Plotas
342 
Telefono kodas

Vilkaviškio rajono savivaldybės istorija


Vilkaviškis - vienas senesnių Sūduvos miestų. Miesto vardas yra priesagos -iškis vedinys iš upės, prie kurios įsikūręs miestas, vardo Vilkauja. Pirmesnė miesto vardo lytis buvo „Vilkaujiškis“, vėliau virtusi patogesniu ištarti variantu „Vilkaviškis“.

XVI a. viduryje (apie 1561 m.), žymint Alvito (Paširvinčio) ribas, karalienė Bona Sforca buvo paminėjusi ir Vilkaviškį. Tačiau dažniausia įvairioje literatūroje minima data yra 1620 m., kada Prienų seniūnas Steponas Pacas jame pastatė pirmąją bažnyčią. 1623 m. balandžio 20 d. Zigmanto III Vazos konfirmacinėje privilegijoje sakoma, kad Vilkaviškio bažnyčią pastatė LDK raštininkas, Prienų ir Birštono valdytojas, Birštono girios administratorius Steponas Pacas su žmona Ona Rudaminaite netoli Prūsijos sienos prie kaimelio vardu Vilkaviškis, kad plistų katalikų tikėjimas, nes ten dar buvo laikomasi pagoniškų papročių. Bažnyčios išlaikymui valdovas paskyrė Šelmų (Szelmy) kaimą su 10 valakų žemės, taip pat Mekšrinio ežerą, patvirtino sklypus bažnyčiai ir klebonijai, taip pat kasmet po 6 grašius iš kiekvienos sodybos.

1633 m. birželio 18 d. Vladislovas IV leido Steponui Pacui perleisti Vilkaviškio seniūniją sūnui Kristupui (nors tada turėjo 12 metų). 1655 m. spalio 13 d. Vilkaviškio girininkiją iš Magnuso de la Gardie gavo amžinai Jonas Mieženskis (Mierzenski).

1660 m. Vilkaviškiui buvo suteiktos miesto teisės. Vilkaviškio administratoriumi tapo Steponas Pranciškus Medekša.

Labai sena ir didelė buvo Vilkaviškio žydų bendruomenė. Prienų seniūno S. Paco žmonos Onai Rudaminaitės padedami 1623 m. Vilkaviškyje žydai pasistatė medinius maldos namus – sinagogą. Tarpukario laikotarpiu Vilkaviškyje buvo dar kelios mažesnės sinagogos. 1679 m. balandžio 7 d. Jonas III Sobieskis žydams išdavė privilegiją, kuria leidžiama kurti laisvą miestą ir jame plėsti prekybą (miesto kūrimo privilegijos data nenurodoma, matyt, 1660 metai), leido Vilkaviškio žydams naudotis tomis pačiomis laisvėmis, kaip žydai naudojasi visoje LDK, t. y. savo namuose pardavinėti gėrimus, tiek brangesnes, tiek pigesnes prekes, turėti mokyklą ir 3 namus prie jos, už kuriuos neturės mokėti miestui ir valstybei mokesčių bei atlikinėti prievolių dvarui ar miestui, Mieste, kaip ir kituose miestuose, galėjo nevaržomi darbuotis žydų amatininkai _ auksakaliai, siuvėjai, odadirbiai, skardininkai ir kiti, ir miestiečiai jų negalėjo versti jungtis į cechus ar atlikinėti cechų prievoles. Žydai galėjo turėti savo kapines ir netrukdomi ten laidoti mirusiuosius pagal savo papročius. Taip pat ir už pirtį, pastatytą jų pasirinktoje ir nusipirktoje vietoje, žydai neturėjo mokėti jokių mokesčių, tačiau ji negalėjo veikti per didžiąsias katalikų šventes - pvz., per pirmąsias Velykų ar Kalėdų dienas. Galėjo netrukdomi pasistatyti skerdyklą ir joje pardavinėti bet kokią mėsą. Tie, kurie laikė smukles, pagal kanclerio K. Paco nurodymą turėjo mokėti gėralų mokestį: už alų po 1 kapą, už midų tiek pat, už degtinę mokėti po puskapį grašių.

1730 m. balandžio 15 d. Augustas II suteikė teisę iki gyvos galvos valdyti Vilkaviškio seniūniją ir Vilkaviškio seniūno, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio ir kariuomenės generalinio regimentoriaus Mykolo Kaributo Višniaveckio žmonai Teklei Radvilaitei - Višniaveckai.

1738 m. Vilkaviškio seniūnija buvo valdoma Vilniaus vaivados, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Mykolo Servanto Kaributo Višniaveckio, tačiau ją administravo Anastazijus Danovskis, iždo raštininkas.

Per Rusijos-Prūsijos karą, kai per Lietuvą nevaržoma žygiavo Rusijos kariuomenė, kaip ir kitos Lietuvos vietovės, nukentėjo ir Vilkaviškis bei apylinkės. 1757 m. nuostolių rejestre minima, kad maskoliai kalmukai padarė seniūnijai didelių nuostolių, buvo nusiaubtas ir Paežerių palivarkas.

1773 m. gruodžio 26 d. privilegija Stanislovas Augustas suteikė teisę Vilkaviškio seniūniją, valdomą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Mykolo Oginskio, iki gyvos galvos valdyti ir jo žmonai (jeigu vyras mirtų) Aleksandrai Čartoriskaitei-Oginskienei.

Vilkaviškis XVIII a. pabaigoje kelis kartus degė. Žinomi 1781 m. rugsėjo bei 1782 m. birželio ir spalio mėnesių gaisrai, kurių metu sudegė 40 žydų namų (liko nesudegę 106 gyvenamieji namai) ir 7 krikščionių namai, taip pat dvaro smuklė, žydų spirito varyklos, prekių sandėliai, namų turtas. 1782 m. spalio 31 d. nustatant gaisro nuostolius buvo konstatuota, kad sudegusių pastatų vertė 39 920 auksinų, turto vertė 58 050 auksinų.

1790 m. duomenimis, mieste buvo 5 smuklės, 44 žemdirbių ir 231 daržininkų bei trobelninkų kiemai. Taigi iš viso mieste būta 280 kiemų, be bažnyčios, sinagogos ir kitų visuomeninės paskirties pastatų, už kuriuos mokesčiai nebuvo renkami. 1791 m. gruodžio 9 d. privilegija Stanislovas Augustas atnaujino miesto teises, patvirtino herbą, leido turėti miesto plytinę.

1794 m. ties Vilkaviškiu generolas Chlevinskis kovėsi su Prūsijos kariuomene, tačiau nesėkmingai. 1795 m. Vilkaviškis buvo prijungtas prie Prūsijos. Miestą, buvusį prie prekybinio kelio į Karaliaučių, pradėta tvarkyti, grįsti gatves, statyti naujus namus. Jame stovėjo prūsų husarų eskadronas su 219 žmonių.

Po 1795 m. Lietuvos-Lenkijos valstybės trečiojo padalijimo dalis Lucko, Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų pateko Prūsijos valdžion. 1800 m. statistikos duomenyse randame, kad Vilkaviškis - katalikiškas miestas, turi 7 gatves, 305 kiemus (įskaitant ir 1 bažnyčią).

1806 metais Napoleonui Bonapartui nugalėjus Prūsiją, vokiečiai iš Užnemunės pasitraukė. Įsigaliojo Napoleono konstitucija. 1812 m. birželio 22 d. Vilkaviškyje apsilankė Napoleonas Bonapartas.

1815 m. Vienos kongrese Varšuvos kunigaikštystė buvo perduota valdyti Rusijos imperijai. 1816 m. sudaryta Augustavo vaivadija, kuriai priklausė Vilkaviškis.

1816 m. burmistras Jeziorkovskis parengė miesto planą. 1817 m. parengtas kapinių planas.

Didėjant gyventojų skaičiui, Vilkaviškyje buvo pastatyta nemaža naujos paskirties pastatų. Nuo 1881 m. pradėta rūpintis telegrafo stoties įrengimu, 1895 m. buvo leista atidaryti vaistų sandėlį-vaistinę, muilo virimo fabrikėlį. 1904 m. pastatyta gyvulių skerdykla. Vilkaviškyje, kaip apskrities centre, buvo centrinės žinybinės įstaigos: apskrities viršininkas ir apskrities valdyba, taikos teismas su hipoteka. Čia stovėjo carinės Rusijos kariuomenės daliniai. Apie 1910 m. iškilo dideli raudonų plytų mūriniai pastatai, skirti spirito gamybai ir administracijai. Buvo pastatytos kelios aliejaus spaudyklos.

Pirmojo pasaulinio karo metais Vilkaviškis buvo vokiečių okupuotas du kartus. Antroji okupacija, prasidėjusi 1915 m. vasario mėnesį, užtruko daugiau kaip trejus metus. Jos pradžioje daug 18 metų ir vyresnių vyrų buvo išvežti į Vokietijos civilinių belaisvių stovyklas. Vokiečiai atiminėjo iš žmonių brangesnius daiktus, prasidėjo įvairios rekvizicijos ir kontribucijos. Prieš karą veikusios įmonės buvo uždarytos, įvedus leidimų sistemą buvo varžoma prekyba, įvesta komendanto valanda.

1918 m. pabaigoje, susilpnėjus vokiečių okupacinei valdžiai, buvo leista organizuoti savo administracinę valdžią. Buvo suorganizuota milicija, iš vokiečių okupacinės valdžios nupirkta elektros stotis, perimta gyvulių skerdykla, prekyvietė, ugniagesių garažas, išpirkta vaisių džiovykla. Vilkaviškio ir Kisiniškių dvarų žemė buvo išdalinta gyventojams. Prasidėjo naujų namų statyba. 1929 m. buvo įvestas privalomas pradinis mokslas. 1935 m. pastatyta pirmoji pradinė mokykla, o 1938 m. ir antroji šešių komplektų mokykla.

1926 metais buvo įsteigta Vilkaviškio vyskupija su centru Vilkaviškyje. Pirmasis vyskupas Antanas Karosas. 1930 m. pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą baigta statyti kunigų seminarija, kuri veikė iki 1944 m., kuomet Raudonoji armija užėmė Lietuvą.

1931 m. gegužės 2 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu Vilkaviškiui buvo suteiktos pirmaeilio miesto teisės. Savivaldybė rūpinosi miesto gatvėmis, namais, pramone ir prekyba. Buvo tvarkomos gatvės ir šaligatviai, namų išorė. 1933 m. pastatytas gelžbetoninis tiltas per Šeimenos upelį, kainavęs apie 90 tūkstančių litų. Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais brolių Apriaskų firma aprūpindavo importinėmis prekėmis beveik visą Suvalkiją. Per Vilkaviškio prekybininkų rankas kurį laiką ėjo visas cukraus ir silkių importas. Stiprus buvo "Žiedo" kooperatyvas, pradėjo veikti papirosų ir tabako fabrikas "Bravol". Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Vilkaviškyje veikė metalo dirbinių, indų bei stiklo dirbinių, aliejaus, gazuoto vandens, batų, saldainių fabrikai, muilo viryklos, šerių perdirbimo įmonė. Mieste buvo du viešbučiai, veikė keletas spaustuvių.

1940 m. birželio 15 d. okupavę Lietuvą, rusai Vilkaviškyje nacionalizavo privačias ligonines, fabrikėlius, dirbtuves, knygynus ir kitas įmones. Vilkaviškis, kaip pasienio miestas, buvo prikimštas rusų kariuomenės. 1941 m. birželio 13 – 15 d. gyvuliniuose vagonuose iš Vilkaviškio apskrities į Sibirą buvo išvežta 569 žmonės.

1941 m. birželio 22 d. 7 valandą ryte vokiečių kariuomenės lėktuvai bombardavo miestą. Apie 11 val. mieste pasirodė pirmieji vokiečių kariai. Jie užėmė įstaigas, į nelaisvę paėmė visus uniformuotus tarnautojus. 1944 m., traukiantis vokiečiams, Vilkaviškyje vyko aršūs mūšiai. Liepos 31 d. į miestą ėmė veržtis tarybiniai tankai. Miestas keletą kartų ėjo iš rankų į rankas, kol rugpjūčio 2 d. į Vilkaviškį įžengė 3-ojo Baltarusijos fronto kariuomenė.

Karas kraupiai nusiaubė Vilkaviškį. Mieste tvyrojo ištisi griuvėsiai. Jeigu iki karo mieste buvo 800 namų, 1944 metais liko tik 48 nenukentėję pastatai. Per pokario trėmimus iš apskrities (vėliau rajono) į tremtį buvo išvežta: 1948 m. – 1205, 1949 m. – 613, 1951 m. – 463 gyventojai.


Naujienos
„Pixevia“ pritraukė 1 mln. eurų investiciją „Pixevia“ pritraukė 1 mln. eurų investiciją
2020-08-05
Lietuvos technologijų bendrovė „Magma Solutions“, UAB, sukūrusi „Pixevia“, pirmąją dirbtinio intelekto valdomą parduotuvę Eur...
Pradeda išankstinę „Galaxy Note 20“ ir „Galaxy Note 20 Ultra“ prekybą Pradeda išankstinę „Galaxy Note 20“ ir „Galaxy Note 20 Ultra“ prekybą
2020-08-05
„Tele2“ šiandien pradėjo išankstinių flagmanų „Samsung Galaxy Note 20“ ir „Samsung Galaxy Note 20 Ultra“ užsakymų registracij...
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 35 mln. eurų Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 35 mln. eurų
2020-08-03
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už 35 mln. eurų. Už ją yra mokama 0,1...
„Luminor“ Lietuvoje atostogų išleido 73 milijonus eurų būsto paskolų „Luminor“ Lietuvoje atostogų išleido 73 milijonus eurų būsto paskolų
2020-08-03
Prasidėjus koronaviruso pandemijai ir siekdami neutralizuoti jos pasekmes, bankai savo klientams leido atidėti būsto paskolų...
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.