Trečiadienis, gegužės 12 d.

KĖDAINIŲ MIESTO ŽEMAITĖS GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBAI

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
57288
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Vaičiulienė
Telefonas: +370 34769558
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=550006
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KĖDAINIŲ MIESTO ŽEMAITĖS GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti darbo projekto parengimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų paslaugas ir rangos darbus: Žemaitės gatvės rekonstravimo darbai (pagal STR 1.01.03:2017 Žemaitės g. priskirtina neypatingos kategorijos statiniui), pagal 2020 m. parengtą supaprastintą rekonstravimo projektą „Kėdainių miesto Žemaitės gatvės supaprastintas rekonstravimo projektas”, projekto Nr. CPO 1938, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. AD-1-315 „Dėl „Kėdainių miesto Žemaitės gatvės supaprastintas rekonstravimo projektas“ supaprastinto rekonstravimo projekto tvirtinimo“ (projektas „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija", projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žemaitės g., Kėdainiai.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: darbo projekto parengimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų paslaugos ir rangos darbai: Kėdainių m. Žemaitės gatvės rekonstravimo darbai (Žemaitės g. pagal STR 1.01.03:2017 priskirtina neypatingos kategorijos statiniui) pagal 2020 m. parengtą supaprastintą rekonstravimo projektą „Kėdainių miesto Žemaitės gatvės supaprastintas rekonstravimo projektas”, projekto Nr. CPO 1938, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. AD-1-315 (projektas „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija", projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003).
Orientacinė darbų apimtis: rekonstruojamos gatvės ilgis – 488,0 m, važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m, šaligatvių plotis – nuo 2,5 iki 3,0 m. Atliekami gatvės rekonstravimo darbai: gatvės bortų keitimas ~ 1 022 m, asfaltbetonio dangos atnaujinimas ~ 3 685 kv. m, vejos bortų keitimas ~ 1 458 m, šaligatvio su pagrindais įrengimas iš betoninių plytelių ir trinkelių ~ 2 642 kv. m, lietaus nuotekų tinklų įrengimas ~ 73 m, elektros (gatvės apšvietimo tinklų) įrengimas ~ 871 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 1 mėn. laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija", projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003.
II.2.14)

Papildoma informacija

Darbų atlikimo terminas - 7 mėnesiai, galimas šio termino pratęsimas – 1 mėn.
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo: 0,02 % Sutarties kainos be PVM per dieną.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
2. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę verstis statybos veikla (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) skaitmeninės kopijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninės kopijos, Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, rangovams, kad teisę verstis ta veikla užsienio tiekėjas gali įrodyti pateikdamas ne tik pagal Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ VI ir IX skyriaus nuostatas išduotą teisės pripažinimo dokumentą, įrodantį rangovo atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, bet ir kitus dokumentus, kurie pasiūlymo pateikimo dienai įrodo, kad užsienio tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti. Tokiu atveju, kai užsienio tiekėjas kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis ta veikla įrodyti pateikia ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą, išduotą SPSC, o kitus dokumentus, pripažinimo pažymą jis privalo pateiki iki sutarties sudarymo).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenustatomi.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nenustatomi.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (užstatą). Užtikrinimo suma 3 proc. pirkimo sutarties kainos be PVM.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų ir Kėdainių r. sav. biudžeto lėšų. Apmokėjimo terminai:
- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau Taisyklės) pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Taisyklių pakeitimui ir atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-21
Vietos laikas:  08:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-05-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-21
Vietos laikas:  09:15
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Užsakovas numato apmokėjimo terminų pasikeitimo galimybę, tačiau jie negali būti ilgesni nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu. *Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-03-23 įsakymas Nr. 1K-75 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Baudos:
2.1. Rangovas, per Sutarties 5.30. punkte nurodytą terminą (7 darbo dienos) nepateikęs orientacinių lokalinių sąmatų, moka 200 Eur baudą.
2.2. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.
2.3. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal Sutarties 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia
5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.