Naftos produktų terminalo geležinkelio cisternų estakadų projektavimas ir statyba

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos nafta"
110648893
Burių g. 19
Klaipėda
92276
LT
Asmuo ryšiams: Natalija Rikun
Telefonas: +370 69913072
El. paštas: n.rikun@kn.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kn.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=503589
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Naftos produktų terminalo geležinkelio cisternų estakadų projektavimas ir statyba
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233131  -  Estakadų tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1. Paruošti darbo projektą pagal pateiktą techninį projektą;
2. Geležinkelio v/c iškrovimo kelio Nr.25 įrengimas: 16 g/v pozicijas šviesiems naftos produktams krauti ir 16 g/v pozicijas tamsiems naftos produktams krauti.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45223000  -  Konstrukcijų statybos darbai
45223110  -  Metalo konstrukcijų montavimas
45232000  -  Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai
45312100  -  Gaisrinės signalizacijos sistemų montavimo darbai
45315100  -  Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Burių g. 19, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naftos produktų terminalo geležinkelio cisternų estakadų projektavimas ir statyba
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių iki 6 mėnesių. Pratęsimų skaičius neribojamas.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka gali atsisakyti dalies darbų vykdymo. Šiuo atveju pasirašomas Šalių susitarimas, ir Sutarties kaina mažinama atsisakomų darbų verte. Atsisakomų darbų apimtis negali viršyti 10 (dešimt) procentų nuo pradinės sutarties vertės
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pasirinkta sutrumpintą paraiškų pateikimo procedūra dėl šių priežasčių:
1. Pirkimo objektas susijęs su strateginės įmonės komercinės veiklos konkurencinėje aplinkoje užtikrinimu.
2. Atliekamų darbų dalis turi būti užbaigta iki šaltojo sezono pradžios.
3. Keliami minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, nevaržoma tiekėjų konkurencija.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas kartu su Galutiniu pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas). Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip: 100 000 (vienas šimtas tūkstančių ) eurų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas - 90 dienų.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Apmokėjimo sąlygos nurodytos Pirkimo sąlygų 5 priede. Dėl apmokėjimo sąlygų galima derėtis.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių galima derėtis.
1. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas turi pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo besąlyginę avansinio mokėjimo banko ar draudimo bendrovės išduotą garantijos raštą (laidavimą), kurio vertė yra lygi 100 (vienam šimtui) procentų sutartyje nustatytai avanso sumai.
2. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas turi pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo besąlyginę Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 (penkis) proc. nuo Pradinės sutarties vertės.
3. Rangovas savo sąskaita turi pateikti Trūkumų taisymo laikotarpio užtikrinimą, lygų 3 (trijų) procentų pradinės Sutarties vertės (įskaitant mokesčius) sumai ir galiojantį 2 (dvejus) metus nuo Perėmimo pažymos išdavimo. Trūkumų taisymo laikotarpio užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip paskutinę Pradinio trūkumų taisymo laikotarpio pabaigos Dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo metu Perkantysis subjektas su tiekėjais derėsis dėl: pirminio (tarpinio) pasiūlymo, darbų atlikimo termino, kainodaros, apmokėjimo tvarkos, sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių ir kitų sutarties sąlygų.
2. Su skelbimu apie pirkimą pateikiama Statinio projekto bendroji dalis. Techninis projektas pilna apimtimi, Sutarties projektas, techninė užduotis dėl vykdomų darbų apimties patikslinimo, mokėjimų planas ir kiti susiję su Pirkimu detalūs (ir konfidencialūs) dokumentai bus pateikti kandidatams, kurie bus pakviesti teikti pirminius pasiūlymus.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas turi teisę pateikti Perkančiajam subjektui pretenziją, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl Pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
1. Per 10 (dešimt) dienų – nuo Perkančiojo subjekto rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos;
2. Per 10 (dešimt) dienų – nuo pranešimo apie Perkančiojo subjekto priimtą sprendimą paskelbimo dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiojo subjekto priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.