Trečiadienis, gegužės 12 d.

Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centro elektrinės dalies rekonstrukcijos darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Darbai

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės įmonė 'ORO NAVIGACIJA'
210060460
Balio Karvelio 25
02184  Vilnius
LT
Kam: Agnė Viršilaitė
Telefonas: +370 70694508
El. paštas: virsilaite.a@ans.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.ans.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6423
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=513291&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=513291&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Kita: Oro uostų veikla
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centro elektrinės dalies rekonstrukcijos darbų pirkimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Darbai
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centro elektrinės dalies rekonstrukcijos darbai

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
45310000   Elektros instaliacijos montavimo darbai
Papildomas žodynas
45230000   Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai
45311000   Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Techninis darbo projektas yra tarnybos paslaptis, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO”. Šis dokumentas kartu su kvietimu pateikti pasiūlymą bus pateiktas tik atrinktiems tiekėjams, turintiems Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO”.

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
mėnesių: 2
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 006 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Rangovui laiku neįvykdžius įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,02 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos už Darbus.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas už kiekvieną kalendorinį mėnesį atliktus Darbus mokės Rangovui pagal atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III.1.3)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinusi laimėjusiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Vykdant Sutartį privalo dalyvauti tik Rangovo pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyti Sutarties vykdymui paskirti specialistai. Rangovas turi teisę pakeisti specialistų komandą ar jos narį tik gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą bei pateikti dokumentus, pagrindžiančius specialistų atitikį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Pirkėjas turi teisę inicijuoti Rangovo komandos nario, kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

Pirkimo procedūrų ir sutarties vykdymo metu tiekėjui bus pateikta tarnybos paslaptį sudaranti informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“. Įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimai Rangovui ir jo subteikėjams numatytos pirkimo sąlygose.

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

PATEIKIAMA:

1) Išrašas iš teismo sprendimo arba

2) Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba

3) atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,

išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas

2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

PATEIKIAMA: Tiekėjo deklaracija.

3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

PATEIKIAMA:

3.1. Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, papildomų dokumentų teikti nereikia. Perkančioji organizacija patikrins pasiūlymą pateikusio tiekėjo duomenis valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registre: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ .

3.2. Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas užsienio valstybėje, tiekėjas pateikia užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą, kuri turi būti legalizuota teisės aktų nustatyta tvarka. Jei tokia pažyma neišduodama, pateikiamas kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.3. Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

3.4. Tiekėjo deklaracija

4. Nėra įrodymų (įskaitant atvejus, kai šie įrodymai susiję su tiekėjo struktūra (valdymu, akcininkais) ar jo tiekiamų prekių, įrangos ypatybėmis), patvirtinančių, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

Tiekėjas turi teisę dirbti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

PATEIKIAMA: Valstybės saugumo departamento arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę dirbti su įslaptinta informacija ir saugoti įslaptintą informaciją, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas turi turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

PATEIKIAMA: iš tiekėjo nereikalaujama pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotų kvalifikacijos atestatų ir (arba) teisės pripažinimo dokumentų, kurie patvirtina tiekėjo kvalifikaciją atitinkamoje statinių grupėje, tačiau Tiekėjas, turės nurodyti turimo kvalifikacijos atestato numerį, o perkantysis subjektas patikrins duomenis atitinkamuose Statybos produkcijos sertifikavimo centro Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir (arba) teisės pripažinimo dokumentų registruose (http://www.spsc.lt/registrai)

Užsienio šalies tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) kopijos.

2. Per pastaruosius 5 metus (iki paraiškų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) Tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną ypatingo statinio (Statiniai: negyvenamieji pastatai) statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbų sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 90 000 EUR be PVM.

PATEIKIAMA:

1) pagrindinių per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas (nurodomos darbų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne).

2) Įrodymui apie darbų atlikimą kandidatai ar dalyviai pateikia: jeigu gavėjas buvo perkančioji organizacija, – kompetentingos institucijos išduotą ar patvirtintą pažymą, jeigu gavėjas buvo ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jeigu pastarosios nėra, – kandidato ar dalyvio deklaraciją.

3. Tiekėjo siūlomi pagrindiniai specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą. Minimalus pasiūlytų šių specialistų skaičius – ne mažiau kaip 1. Jeigu vieno specialisto kvalifikacija neapima visų statinių grupių ir (ar) statybos darbų sričių, Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną specialistą, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes ir statybos darbų sritis:

Ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovas:

1) turi turėti teisę būti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu, Statiniai: negyvenamieji pastatai. Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

2) Turi turėti galiojantį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma nei ,,Riboto naudojimo“.

PATEIKIAMA: 1) Specialistų sąrašas; 2) Siūlomo specialisto kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Iš tiekėjo nereikalaujama pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotų kvalifikacijos atestatų ir (arba) jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės, teisės pripažinimo dokumentų, kurie patvirtina specialistų kvalifikaciją atitinkamoje statinių grupėje, tačiau Tiekėjas pagrindinių specialistų sąraše turės nurodyti siūlomo specialisto pavardę bei kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento, įrodančių to specialisto teisę eiti atitinkamas pareigas, numerį, o perkantysis subjektas patikrins duomenis atitinkamuose Statybos produkcijos sertifikavimo centro Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir (arba) teisės pripažinimo dokumentų registruose (http://www.spsc.lt/registrai)

3) Valstybės saugumo departamento išduotas patvirtinimas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, kad Specialistas turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija).

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribota procedūra
IV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

Numatomas mažiausias skaičius  3  iki  didžiausias skaičius 
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: 

Pirkėjas pateikti Pasiūlymus kvies visus tiekėjus, kurių pateiktos Paraiškos ir kvalifikacija atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus.

IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2020-06-04 - 10:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.3)

Papildoma informacija:

Pirkimas susijęs su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“. Šio pirkimo vykdymo metu dalis Tiekėjui teikiamos informacijos bus žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO”, todėl tiekėjas privalo turėti įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO “, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą, o tiekėjo darbuotojai, kurie tiesiogiai atliks darbus, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

Tiekėjas turi teisę pateikti Perkančiajai organizacijai pretenziją:

1. per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos;

2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

Perkančioji organizacija, gavusi Tiekėjo rašytinę pretenziją, nedelsdama sustabdo Pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta gauta pretenzija ir priimtas sprendimas.

Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos išnagrinėja pretenziją, priima motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Pirkimo procedūros terminų pasikeitimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2020-05-08
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.