102 straipsnis. Užstato dydis

102 straipsnis. Užstato dydis
1. Užstato paskyrimo klausimą teismas sprendžia dalyvaujančio byloje asmens ar kito asmens prašymu arba savo iniciatyva.2. Užstato dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į asmens, kuris įpareigojamas užstatą įmokėti, turtinę padėtį.3. Užstatui įmokėti teismas negali paskirti trumpesnio kaip trijų darbo dienų termino. Užstato dydis turi atitikti atliekamo procesinio veiksmo pobūdį ir negali viršyti vieno šimto tūkstančių litų.4. Nutartis paskirti užstatą gali būti skundžiama atskiruoju skundu.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)Teismo nuobaudos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.