232 straipsnis. Nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje

232 straipsnis. Nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje
Manydamas, kad byla parengta nagrinėti teisme, teismas priima nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Nutartyje, be bendrų teismo procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, nurodoma:1) (neteko galios nuo 2011-10-01);2) (neteko galios nuo 2011-10-01);3) įrodymai, kurių teismas reikalauja savo iniciatyva, kai tokia teismo teisė numatyta šiame Kodekse;4) teismo posėdžio laikas ir vieta;5) pavedimas išsiųsti šaukimus dalyvaujantiems byloje asmenims;6) pavedimas šaukti į teismo posėdį nutartyje išvardytus liudytojus, ekspertus, vertėjus ir kitus asmenis;7) reikiamais atvejais – nutarimas įtraukti į bylą valstybės ar savivaldybių institucijas išvadai duoti;8) kiti pavedimai, užtikrinantys, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.