Šeštadienis, gegužės 18 d.

442 straipsnis. Bylos, teismo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka

442 straipsnis. Bylos, teismo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka
Ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas:1) dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo;2) dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar nežinia kur esančiu;3) dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu);4) dėl įvaikinimo;5) dėl globos ir rūpybos;6) dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo;7) dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo;8) dėl teisių pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo (šaukiamoji teisena);9) dėl daiktinių teisių, išskyrus bylas, nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles;10) dėl šeimos teisinių santykių, išskyrus bylas, nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka pagal šio Kodekso IV dalies XIX skyrių;11) dėl hipotekos (kilnojamojo turto įkeitimo) teisinių santykių;12) dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo;13) dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo;14) dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo, taip pat kitas bylas, kurios pagal Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.